İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARINI ALGILAMA DÜZEYLERİ

Authors

  • Zehra Kılıç Özmen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul-Türkiye

Abstract

PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTION LEVEL OF THEIR STUDENTS’ UNWANTED BEHAVIORS

This study was executed on purpose of analyzing elementary school teachers’ way of perception on student misbehaviours in terms of particular demographical qualities. Personal qualities and perception levels on misbehaviour for 365 elementary school teachers which are employed in Anatolian side of İstanbul in the academic year 2007-2008 were observed. Karakaş’s survey is applied as data collection tool. SPSS package software is used for the data analysis. Public school teachers, subject teachers, young teachers and the teachers whom classrooms are overpopulated have been confronting misbehaviours more than regular. Any significant correlation between the student misbehaviour and the teacher profile in terms of gender, marital status, number of children, age, major or grade was not found.

Keywords: elementary school, misbehaviour, teacher.

ÖZET

Bu çalışma ilköğretim okulu öğretmenlerinin, öğrencilerin istenmeyen davranışlarını nasıl algıladıklarını bazı demografik özellikler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Anadolu yakasında çalışan 365 ilköğretim öğretmeninin kişisel özellikleri ve istenmeyen davranışları algılama düzeyleri belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Karakaş’ın geliştirdiği anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; resmi ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler, branş öğretmenleri, meslekte yeni olan öğretmenler ve sınıf mevcudu fazla olan öğretmenler istenmeyen davranışlarla daha fazla karşılaşmaktadır. Öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla öğretmenin cinsiyeti, medeni durumu, sahip olunan çocuk sayısı, yaşı, mezun olduğu bölüm ve okuttuğu sınıf arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: ilköğretim, istenmeyen davranışlar, öğretmen.

KAYNAKLAR

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.

Arıcak, T. (1997). Nasıl bir disiplin?. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 52, 14-17.

Beşdok, D. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışlarını önleyebilme yeterliklerinin değerlendirilmesi (Kayseri ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Charles, C. M., & Senter, G. W. (2005). Elemantary Classroom Management (4th ed.). New York: Pearson Education.

Çağlayan, A. (2004). Eğitimde özlenen öğretmenler. İstanbul: Ağaç Yayınları, No:14.

Durmuş, A. ve Başak, A. (2004). Kara tahtayı aşmak. İstanbul: Kaknüs Eğitim.

Gökduman, G. (2007). Sınıf yönetiminde istenmeyen ögrenci davranışlarının resmi ilkögretim okulları ve özel ilkögretim okullarında mukayeseli incelenmesi (Kayseri ili örnegi). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Gürsel, M., Sarı, H., ve Dilmaç, B. (Ed.) (2004). Sınıf yönetimi. Konya: Eğitim Kitabevi Basım Yayın Dağıtım.

Hatunoğlu, B. Y. ve Hatunoğlu, A. ( 2005 ). Öğretmenlerin Fiziksel Cezalandırmaya İlişkin Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 105-115.

İlgar, L. (1996). Eğitim yönetimi, okul yönetimi, sınıf yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayın.

İpşir, D. (2002). Sınıf yönetiminde; öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilmenin ve olumlu sınıf ortamı yaratmanın rolleri. Milli Eğitim Dergisi, 153-154. 

Jones, F. (2000). Tools for teaching: Discipline instruction motivation. Santa Cruz, CA: Fredric H. Jones & Associates.

Kapcı, E. G. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi Dergisi, 37 (1), 1-13.

Karakaş, B. N. (2005). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinde gözlenen istenmeyen davranışlar ve öğretmenlerin bunlarla başa çıkma yöntemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Keskin, M. A. (2002). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve kullandıkları baş etme yolları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sadık, F. (2002a). Sınıf içindeki problem davranışların nedenleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 106–115.

Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya. Ankara. A Pegem Akademi.

Sezgin, F. ve Duran, E. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öğrencilerin istenmeyen davranışlarına yönelik önleme ve müdahale yöntemleri. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1),147-168

Simonsen, B., Fairbanks, S., Briesch, A., Myers, D., & Sugai, G. (2008). Evidence-based practices in classroom management: Considerations for research to practice. Education and Treatment of Children. 31, 351–380.

Özbebit, G. (2007). İngilizce öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları, kullandıkları sınıf yönetim teknikleri ve kullanım sıklıkları (Kayseri ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Rutherford, Jr., Robert, B., Nelson, & Michael, C. (1995). Management of aggressive and violent behavior in the schools. Focus on Exceptional Children, 27 (6), 1-15.

Yücesan, E. (2008). Çocuk suçluluğu. Http://www.Caginpolisi.Com.Tr/48/47-48.Htm Web sitesinden 02.08.2008 tarihinde edinilmiştir.

Yüksel, A. (2005). İlköğretim I.kademe 1., 2. ve 3. sınıflarda istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin öğretmen gözlem ve görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Downloads

Published

2012-06-30

How to Cite

Kılıç Özmen, Z. . (2012). İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARINI ALGILAMA DÜZEYLERİ. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 1(1), 35–43. Retrieved from https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/125

Issue

Section

Research Article