SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF ÖĞRETMENLİĞİNİ TERCİH NEDENLERİ VE ALDIKLARI EĞİTİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Authors

  • Perihan ŞARA Seniha Mayda İlköğretim Okulu, İzmir
  • Ayfer KOCABAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Buca-İzmir

Abstract

THE REASONS FOR PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES TO PREFER PRIMARY SCHOOL TEACHING AND THEIR OPINIONS ON THE EDUCATION THEY RECEIVED

The aim of this study is to search the reasons for primary school teachers preferences and to take their ideas about the education they take. Identifying why the students enrolled the faculty of education prefer this occupation and students’ ideas about their own education is important in terms of  benefits of the teacher training programs in faculty of education and in terms of seaching whether a difference  happens in the reasons for their preferences in years and in terms of evaluating the given education. Data were analyzed descriptively in this study in which quantiative research techiniques were used. Ideas of the candidates were obtained by using opinionarie. Seven faculties of education from seven different geographic regions were selected as the sample group through the cluster sampling method. The sample  consisted of 588 students from seven different universities, 401 of whom (68%) were females, and 187 of whom (32%) were males. Frequency and percentage rates were given by means of the data taken from the candidates. By analyzing the data about the reasons for primary school teacher candidates’ preferences, some codes were done, then these codes were named. The results taken from the analyzed data  were commented according to findings.

Keywords: Primary school teacher candidates, preference of primary school teaching.

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliğini tercih nedenleri ve aldıkları eğitimle ilgili görüşlerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında yedi farklı coğrafi bölgeden yedi eğitim fakültesinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın son sınıfında okuyan 588 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan görüş alma formu kullanılmıştır. Formda sınıf öğretmeni adaylarının bölümü tercih sırası, bölümü tercih nedeni, bölümde okumaktan memnuniyet durumu, alınan öğretmenlik eğitimini yeterli bulma durumu, kendini öğretmenliğe hazır hissetme durumu ve öğretmenlik mesleğini seçmedeki kişisel kararı gibi sorulara cevap aranmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Verilerin analiziyle elde edilen sonuçlar bulgular doğrultusunda yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayları, sınıf öğretmenliği eğitimi, sınıf öğretmenliğini tercih.

KAYNAKÇA

Boz, Y., & Boz, N. (2008). Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 137-144.

Çetin, B. (2012). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Profillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 11(3), 596-610, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Çermik, H., Doğan, B., Şahin, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 28, ss. 201-212.

Doğan, C. (2005). Türkiye’de  Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Politikaları ve Sorunları. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:35:133-149

Erdemir, N. (2010). Fizik Öğretmeni Adaylarının Bölümü Tercih nedenleri ve Mekanik Konularında Akademik Başarı Düzeylerine Etkisi.  Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 12-1 Yıl: 2010

Eskicumalı, A. (2002). Eğitim, Öğretim ve Öğretmenlik Mesleği. (Ed. Y. Özden) Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Gürbüz, H. & Sülün, A. (2004). Türkiye'de Biyoloji Öğretmenleri ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nitelikleri. Milli Eğitim Dergisi, 161.

MEB, (2008).  Öğretmen Yeterlikleri: Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü

Özbek, R. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Kişisel, Ekonomik Ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İlişkin Algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 17, Sayı: 1 Sayfa: 145-159

Özder, H., Konedralı, G., Zeki, P. C. (2010).Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt 16, Sayı 2, ss:253-275

Övet, O. (2006). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özbek, R., Kahyaoğlu, M., Özgen, N. (2007). Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: IX, Sayı: 2, Aralık 2007

Özsoy, G., Özsoy, S., Özkara, Y., Memiş, D. A. (2010).Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörler. İlköğretim Online, 9(3), 910-921, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Üstüner, M., Demirtaş, H. ve Cömert, M. (2009). The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching. Education and Science. 2009, Vol. 34, No 151

ÖSYM (2006). Lisans Düzeyindeki Yükseköğretim Programlarının 2006 ÖSYS ve YÖS Kontenjanları ile ÖSYM’ce Bu Programlara Yerleştirilenlerin Öğretim Alanlarına Göre Dağılımı. 2006 Yükseköğretim Öğrenci Kontenjanları Kitabı

Serin, O., Kesercioğlu, T., Saracaloğlu, S. A., Serin, U.(2003). Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Yönelik Tutumları. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2003, Sayı 17, Sayfa: 75-86

Downloads

Published

2012-12-31

How to Cite

ŞARA , P. ., & KOCABAŞ, A. . (2012). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF ÖĞRETMENLİĞİNİ TERCİH NEDENLERİ VE ALDIKLARI EĞİTİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 1(2), 8–17. Retrieved from https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/132

Issue

Section

Research Article