İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL KARAR VERME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR MODEL UYGULAMASI

Authors

Abstract

A MODEL APPLICATION FOR DEVELOPMENT OF COGNITIVE DECISION MAKING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL 4TH CLASS STUDENTS

The aim of the research is to determine how the model developed to teach decision making skills to the fourth grade students in the classroom application process. The study was designed as an action research and was conducted in one of the fourth grade of a public school in the Arnavutköy district of İstanbul. The findings of the study are as follows: Before applying the model, students’ perceptions of decision-making skills were found to be low. After the model was applied, it was concluded that students’ perceptions of decision making skills increased.

Keywords: Skill, decision making skill, cognitive decision making, model.

Öz

Araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine karar verme becerilerinin öğretimini yapmak için geliştirilen modelin sınıf içi uygulama sürecinde nasıl işlediğini tespit etmektir. Araştırma, eylem araştırması şeklinde desenlenmiş, İstanbul İli Arnavutköy İlçesi’ndeki bir devlet okulunun dördüncü sınıflarından birinde yürütülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular şu şekildedir: Model uygulanmadan önce öğrencilerin karar verme beceri algıları düşük bulunmuştur. Model uygulandıktan sonra; öğrencilerin karar verme beceri algılarının yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Terimler: Beceri, karar verme becerisi, bilişsel karar verme, model.

KAYNAKLAR

Ada, S. ve Baysal, Z. N. (2012). Türk eğitim sistemi ve etkili okul yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Ada, S., Baysal, Z.N., Demirbaş Nemli, B. (2017). İlkokul öğrencileri için marmara karar verme beceri algısı ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 6(4), 1-9.

Akaytay, A. (2004). Karar verme sürecinde maliyet verilerinin rolü: ABC Makine ve Ticaret Sanayi A.Ş. uygulaması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir.

Bacanlı, H.(2006). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayınları.

Baysal, Z.N. (2009). An application of the decision-making model for democracy education: a sample of a third grade social sciences lesson. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(1), 75-84.

Budak, S.(2000). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Budak, G. ve Budak, G. (2004). İşletme yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.

Çakmakçı, E. ve Özabacı, N. (2013). Drama yolu ile karar verme becerisinin kazandırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 18-30.

Çelikkaya, T. (2011). Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 969-990.

De Bono, E. (1978). Teaching thinking. Austrlia: Penguin Books.

Eren, E. (2009). Yönetim ve organizasyon (çağdaş ve küresel yaklaşımlar).İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.

Ersever, Ö.H. (1996). Karar verme becerileri kazandırma programının ve etkileşim grubu deneyiminin, üniversite öğrencilerinin karar verme stilleri üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir.

Gelen, İ. (2002). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde düşünme becerilerini kazandırma yeterliklerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 100-119.

Glickman, R. (2004). Optimal düşünce. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.

Güçray, S. S. (2003).The analysis of decision making behaviors and perceived problem solving skills in adolescents. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 2(2), http://www.tojet.net/articles/222.htm adresinden 01/03/2017 tarihinde edinilmiştir.

Güneş, F. (2012). Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR),32, 127-146.

Hansson, S. O. (2005). Decision theory - a brief introduction. http://home.abe.kth.se/~soh/decisiontheory.pdf adresinden 08/06/2017 tarihinde edinilmiştir.

Kardaş, N. (2013). Fen eğitiminde argümantasyon odaklı öğretimin öğrencilerin karar verme ve problem çözme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir.

Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı (2007). İlköğretim düşünme eğitimi dersi (6, 7 ve 8. Sınıf) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.

Sarıkaya, M. (2013). Karar verme süreçleri ve örgütsel sessizlik (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pamukkale. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir.

Tok, E. ve Sevinç, M. (2010). Düşünme becerileri eğitiminin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 67-82.

Üngüren, E. (2011). Psikobiyolojik kişilik kuramı ekseninde yöneticilerin kişilik özellikleri, karar verme stilleri ve örgütsel sonuçlara yansımaları (Yayımlanmamış doktora tezi). Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

2019-12-31

How to Cite

DEMİRBAŞ NEMLİ, B. ., ADA, S. ., & BAYSAL, Z. N. . (2019). İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL KARAR VERME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR MODEL UYGULAMASI. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 8(2), 46–60. Retrieved from https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/27

Issue

Section

Research Article