ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ALANLARININ TESPİTİ VE BUNA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Authors

  • Fahri SEZER Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD, Balıkesir

Abstract

THE ASSESSMENT OF THE PROBLEM AREAS OF THE STUDENTS AND SOLUTION RECOMMENDATIONS

In this study, the problem areas of the primary and secondary school students were determined based on the data obtained from the problem scanning lists that are included among the individual recognition techniques applied within the scope of the guidance services and the ideas were put forward about what kind of guidance services would be beneficial to be provided for such problem areas that have been detected. The sample of the research is composed of a total of 354 students. As it is evident from this study, the most significant problems include the physical incapacity of our schools, the fact that the students and their parents are not informed about the adolescence, the course schedules are not prepared considering the students’ needs, fear not gonna win university entrance exams in it, I was very nervous, I quickly excited, sports facilities and sporting activities is not enough and I'm having trouble choosing profession.

Keywords: Student problems, guidance services, secondary education, primary education

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin problemlerini tespit etmek ve bu problemlerin çözümünde hangi rehberlik hizmetlerinin sunulmasının faydalı olacağına ilişkin çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmanın örneklemini ilköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan toplam 354 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin çoğunlukla, ders araç-gereçleri yeterli değil, sosyal faaliyetler çok az, ders konuları çok ağır, ders programları iyi ayarlanmıyor, üniversite sınavını kazanamayacağım korkusu içindeyim, çok sinirliyim, çabuk heyecanlanıyorum, spor tesisleri, spor faaliyetleri yeterli değil ve meslek seçiminde güçlük çekiyorum problem maddelerine yoğunlaştıkları saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Öğrenci problemleri, rehberlik hizmeti, ortaöğretim, ilköğretim.

KAYNAKÇA

Aktepe, V. (2005). Eğitimde bireyi tanımanın önemi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2),15-24.

Aydın, B. (Ed.) (2011). Rehberlik, Ankara: Pagem Akademi Yayınları.

Bakırcıoğlu, R. (2005). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayınları.

Baker, Ö.E. ve Bıçak, B. (2004, Temmuz). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sorunları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,  Malatya:  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ÖNCÜ Basımevi,183–184. Erişim Tarihi: 22.09.2012, Erişim Adresi: http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=7835

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2012, Eylül). 2010-2011 istatistik verileri. Erişim tarihi: 15.09.2012. http://www.arge10.com/dosyalar/istatistik_kitabi/genel_bilgiler.pdf:

Başar, H. (2001) Sınıf Yönetimi.   Ankara: Pegem Yayıncılık,.

Berman, A.L. ve Jobes, D.A. (1997). Adolescent Suicide Assessment and Intervention. Washington D.C.: American  Psychological Association. 

Can, G. (Ed.) (2011). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Pagem A Yayınları.

Conger, J.J. ve Galambos, N.L. (1997). Adolescence and Youth. U.S.A.: Longman

Çuhadaroğlu, F., Canat, S., Kılıç, E., Şenol, S., Rugancı, N., Öncü, B., Hoşgör, A., Işıklı, S., & Avcı, A.  (2004). Ergen ve Ruhsal Sorunları Durum Saptama Çalışması. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Raporları 1. Basım, Tubitak Matbaası.  

Ekşi, A. (1985). Gençlik Döneminde Uyum ve Davranış Sorunları (Gençlik Yılı Konferansları). İstanbul: Hilâl Matbaası.

Ergin, N. (1993). İntihar girişimi olan ve olmayan ergenlerin kendini kabul ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, A. Ü. Sağlık Bil. Ens. Adli Psi. Bölümü, Ankara.

Erkan, S., Özbay, Y., Çankaya Z.C. ve Terzi, Ş. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. Eğitim ve Bilim, 37(164), 94-107.

Güler, H. (1996). Adolesan intihar girişimlerinin incelenmesi ile ilgili bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Adlî Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Gül,  S. K. ve Güneş,  İ. D. (2009). Ergenlik dönemi sorunları ve şiddet. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 79-101.

Hatunoğlu, A. ve Hatunoğlu Y. (2006). Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinin problem alanları. Kastamonu Eğitim Dergisi,  14(1), 333-338.

Hawton, K. (1986). Suicide and Attempted Suicide Among Children and Adolescents. Newbury Park: Sage Publications.

Hız, Koşar (1994). 15-24 yaş arası gençlerin durumları ve gelecek beklentileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.

Kaya, N. (2002). Neden İntihar Ediyorlar. Karizma Dergisi, 12, 75-80.

Kaygusuz, C. (2002). Üniversite öğrencilerinin problem alanları ve bunların bazı değişkenlerle ilişkileri. Eurasian Journal of Educational Research, 7.

Koç, M. (2004). Gelişim psikolojisi açısından ergenlik dönemi ve genel özellikleri. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17): 231-256.

Olmans, T.F. & Emery, R. E. (1995). Abnormal Psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Özenç, B. Ve Memiş, S.A. (2012). Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik Mi, Nitelik Mi? http://www.tepav.org.tr/upload/files/1332855167

Sezer, F. ve İşgör İ.Y. (2010). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin problem alanlarının tespiti (Erzurum ili örneği). Millî Eğitim Dergisi, 39(186); 235-247

Tan, H. (2000). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Teori ve Uygulama. İstanbul: Öğretmen Kitapları Dizisi.

Yılmaz, M.T. (2004, Temmuz). Okullardaki mesleki rehberlik uygulamalarında iki temel sorun öğrencilerin alan/bölümlere yönelik “mesleki benlik Tasarımları”nın oluşumuna okul ortamının etkisi üzerine bir inceleme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Downloads

Published

2012-12-31

How to Cite

SEZER, F. . (2012). ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ALANLARININ TESPİTİ VE BUNA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 1(2), 27–36. Retrieved from https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/134

Issue

Section

Research Article