ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGI DÜZEYLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Authors

  • Sait COŞANER Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Öğrencisi, Lefkoşa-KKTC
  • Fatoş SİLMAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, Lefkoşa-KKTC

Abstract

EXAMINATION OF EXAM ANXIETY LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES

Aim of this study is to examine exam anxiety levels of secondary school students in terms of socio-demographic variables. In this study, 6th, 7th and 8th grade secondary school students from Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus were preferred as the target population of the study. 48,1 % (n=77) girl students and 51,9 % (n=83) boy students-totally 160 students- defined by random sampling were included in this study. As a data collection tool, “The test Anxiety Inventory” which was adapted to Turkish Language by Oner (1990) was applied to. Arithmetic average, t-test and single sided variant analysis (ANOVA), and Kruskal-Wallis were calculated in parallel with the aims of the study for the analysis of the data. At the end of the study it was observed that anxiety level points of girl students were considerably higher than boy students in the study made on gender difference, and point averages based on education levels of the parents, sibling quantity, academic success, computer usage aims, whether reading books except from course books and book reading periods except from course books were not considerable different.

Keywords: Anxiety, exam anxiety, sixth, seventh, eighth grade secondary school students

ÖZET

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin sınav kaygı düzeylerinin sosyo-demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne ilçesinde öğrenim gören 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri çalışma evreni olarak seçilmiştir. Araştırmaya Seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen %48.1’i (n=77) kız ve %51,9’si (n=83) erkek olmak üzere toplam 160 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Öner (1990) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sınav Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizinde araştırmanın amaçları doğrultusunda aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), ve Kruskal-Wallis hesaplanmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin, cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada kız öğrencilerin kaygı puanları ortalamaları erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuş, anne – babanın eğitimi, ailenin geliri, kardeş sayısı, akademik başarı, bilgisayarı kullanım amacı, ders dışı kitap okuyup okumama ve ders dışı kitap okuma süresine göre kaygı puanları ortalamalarının anlamlı olarak farklılaşmadığı belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Kaygı, sınav kaygısı, altıncı,-yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri

KAYNAKÇA

Alyaprak, İ. (2006). Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Kaygısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bacanlı, F. ve Sürücü, M. (2006). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygıları ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt 12, Sayı 45: 7 – 35.

Bodas J, Ollendick TH (2005) Test Anxiety: A Cross-cultural perspective clinical child and family psychology review, 8 (1).

Duman, Gül Keziban, İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Durumluk sürekli Kaygı ile Sınav Kaygısı Düzeyleri ve Ana-Baba Tutumları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gençdoğan (2003). Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Boyun Eğicilik Düzeyleri ve Sosyal Destek Algısı Arasındaki İlişkiler. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. (09 – 11 Temmuz 2003). Malatya: İnönü Üniversitesi.

Gökçedağ, S. (2001). Lise Öğrencilerinin Okul Başarısı ve Kaygı Düzeyi Üzerinde Anne – Baba Tutumlarının Etkilerinin Belirlenip Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Hill, K. T. & Sarason, S. B. (1966). The relation of test anxiety and defensivenes to intelligences, and school performance, over elemantary school years. A Futjer Longitudional Study. Monographs of The Society for Research in Child Development. 3, 92-104.

Kayapınar, E. (2006). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS)’na Hazırlanan İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karasar, N.(2005). Bilimsel araştırma yöntemi, Pegem Yayıncılık, İstanbul.

Kısa, S. S. (1996). İzmir İl Merkezinde Dershaneye Devam Eden Lise Son Sınıf ğrencilerinin Sınav Kaygılarıyla Ana – Baba Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kirkland, K. & Hollandsworth, J. G. (1980). Effective test taking: Skillacquisition

versus anxiety-reduction on techniques: Journal of Consulting and Clinical Psychology, 48, 431-439.

McDonald AS (2001) The prevalence and effects of test anxiety in school children. Educ Psychol, 21: 89-101.

Morris, L. W. & Fulmer, R. S. (1976). Test anxiety (Worry and Emotionality) changes during cademic testing as a function of feedback and test importance. Journal of Educational Psychology, 68, 817-824.

Öner, N. (1990). Sınav Kaygısı Envanteri El Kitabı. İstanbul :Yüksek Öğretimde Rehberliği Yayma Vakfı:1-2.

Öner N, Kaymak DA (1987) The transliteral equivalence and the reliability of the Turkish TAI. Unpublished manuscript, University of Missouri- Columbia.

Sekmenli, T. (2000). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. (3. Basım). A

Spielberger, C. D. , Morris, L. W. & Liebert, R. M. (1968). Cognitive and emotional compenents of test anxiety temporal factors. Psychological Reports, 5, 179-186.

Downloads

Published

2012-12-31

How to Cite

COŞANER , S. ., & SİLMAN, F. . (2012). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGI DÜZEYLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 1(2), 64–73. Retrieved from https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/137

Issue

Section

Research Article