OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMAR VE İHMALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Authors

  • Cansu SOYER Lefke Avrupa Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Lefke – K.K.T.C

Abstract

VALUATION OF THE SCHOOL HEADMASTERS AND TEACHERS’ VIEWS ON CHILDREN’S SEXUAL ABUSE AND NEGLECTS

The child abuse is the most difficult one to disclose among other types of child abuse. Sexual abuse refers to the use of children as sexual objects in order to satisfy them. Sexual abuse is a type of abuse that is mostly hidden and does not come to light. However, the short and long-term effects of sexual abuse are considered to be very important. In this study, it was aimed to examine the behaviors of school administrators and teachers as sexual abuse and neglect and their personal opinions about which of these behaviors were more frequently encountered. The research was conducted in two public schools of the TRNC Ministry of Education. In this research, semi-structured interview technique was used in qualitative research methods. Five school administrators and 25 teachers were interviewed in 30 different schools. The data obtained from the research were analyzed by content method. According to the findings obtained from the participants, sexual abuse and neglect were identified as the most difficult and the most difficult to identify. All the participants expressed their thoughts by explaining the sexual abuse and neglect examples of the trainers participating in the research in accordance with the information given. However, considering all other forms of abuse, sexual abuse and neglect are the most difficult forms of abuse and neglect.

Key Words: Child Abuse and Neglect, Sexual Abuse and Neglect, Psychological Abuse and Neglect

ÖZ

Cinsel istismar, diğer çocuk istismarı türleri arasında ortaya çıkarılması en zor olandır.. Cinsel istismar, çocukların cinsel bir obje olarak görülerek, cinsel tatmin amacıyla kullanılmalarına denilmektedir. Cinsel istismar çoğunlukla gizli kalan ve gün yüzüne çıkmayan bir istismar türüdür. Bununla birlikte, cinsel istismarın kısa ve uzun dönemli etkileri oldukça önemli kabul edilir Bu araştırmada okul yönetici ve öğretmenlerinin hangi davranışları cinsel istismar ve ihmal olarak kabul ettiği, bu davranışlardan hangisi ile daha sık karşılaştıkları konusundaki kişisel görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı iki devlet okulunda yapılmıştır. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, iki ayrı okulda toplamda 30 olmak üzere, 5 okul yöneticisi ve 25 öğretmen ile görüşülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen veriler içerik yöntemi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların elde edilen bulgular doğrultusunda cinsel istismar ve ihmal tespit edilmesi ve ortaya çıkarılabilmesi en zor olan istimsar türü olarak ifade edilmiştir. Tüm Katılımcılar, verilen bilgilendirme doğrultusunda, araştırmaya  katılan eğitimcilerin geneli cinsel istismar ve ihmali örneklerle açıklayarak, düşüncelerini ifade etmiştir. Bununla birlikte diğer tüm istismar türleri göz önünde bulundurulduğu zaman, cinsel istismar ve ihmal belirlenmesi en zor istismar ve ihmal türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı ve İhmali, Cinsel İstismar, Cinsel İhmal

KAYNAKÇA

Ballı, Ö. (2010). Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine Başvuran Çocuk İstismarı ve İhmali Olgularının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Buckle, S.K., Lancaster, S., Powell, M.B., Higgins, D.J. (2005). The Relationship Between Child Sexual Abuse and Academic Achievement In A Sample Of Adolescent Psychiatric Inpatients. Child Abuse and Neglect, 29, 1031-1047.

Çağdaş, Ş. (2002). Çalışan Çocukların Hakları.  Yüksek Lisans Tez Çalışması Eğitim Broşürü, İstanbul Üniversite Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Florence Nigtingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul.

Çakıcı, M., Çakıcı, E., Tatlısu, Ö., Bekiroğulları Z. ve Aksoy, A. (2003). Kuzey Kıbrıs’ta Çocuk İstismarı Yaygınlığı. Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Derneği, Lefkoşa: Mavi Basın Yayın LTD.

Dervişoğlu, S. (2012). Çocuk İstismarı ve İhmali Açısından Sokakta Çalışan Çocuklar Ve Avrupa Birliği Uygulamaları. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Erginer, F. (2007). Ankara İli İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğrencilerinin Aileleri Tarafından İstismarı ve İhmaline İlişkin Görüşleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gülnar, S. G., Şimşek, F. (2003). Çocuk İstismarı ve İhmali İçinde: Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar. Ed: Şükrü Cin, 1. Baskı, , Ankara: Antıp A.Ş. Yayınları.

Hancı, İ.H. (2002). Adli Tıp ve Adli Bilimler. 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Keskin, G., Çam, O. (2005). Çocuk Cinsel İstismarına Psikodinamik Hemşirelik Yaklaşımı. Yeni Symposium, 43(3):118-125.

Pala, B. (2011). Geleceğin Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri. Yayımlanmış Tıpta Uzmanlık Tezi,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir.

Polat, O. (1997). Fiziksel İstismar Nedir?. İstanbul: Analiz Yayınları.

Polat, O. (2000). Adli Tıp. İstanbul: Der yayınları.

Polat, O. (2001). Çocuk ve Şiddet. İstanbul: Der Yayınları.

Polat, O. (2007b).  Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 2 Önleme ve Rehabilitasyon. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Sözen, Ş. (2005).  “Çocuk İstismarını Tanıma ve Önlemede Sağlık Çalışanlarının Rolü”27. Pediatri Günleri; Çocuk Dergisi, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, İstanbul.(4-7 Nisan 2005)

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama ör¬nekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama ör¬nekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Tugay, D. (2008). Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Farkındalık Düzeyleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Turla, A., Özkanlı, Ç. (2006). Çocuğa yönelik istismarda farklı bir boyut: Çocuk pornografisi. Polis Bilimleri Dergisi, 8(1), 117-133.

Turla, A., Özkanlı, Ç., Özer, E. (2007). Çocuk Pornografisi Kazancı. Hakemli Hukuk Dergisi, 29-30: 7-23.

Ulukol, B. (2014). Cinsel İstismar. Yayımlandığı Kitap O. Derman (Editör), Çocuk İstismarına ve İhmaline Yaklaşım (49-56). Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi.

Unicef cinsel istismar sonrası görülebilinecek bulguları kız/erkek çocuklar açısından ikiye ayırmış ve aşağıdaki şekildeki gibi belirlemiştir (http://www.unicef.org/teachers/protection/prevention.htm. Erişim tarihi: 15 Kasım 2014).

Vikipedia; Pedofili (https://tr.wikipedia.org/wiki/Pedofili Erişim tarihi: 15 Kasım 2014).

Yalçın N. (2011). Türkiye’de Çocuk İstismarı ve Çözüm Önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul,.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıcılık.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

SOYER, C. . (2018). OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMAR VE İHMALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 7(2), 14–28. Retrieved from https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/43

Issue

Section

Research Article