KKTC ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN İDARİ PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İLE MESLEKİ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE GÖRÜŞLERİ

Authors

  • Anıl Sayılır Lefke Avrupa Üniversitesi Dr Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Lefke, KKTC

Abstract

THE VIEWS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROFESSIONAL SATISFACTION AND IN SERVICE TRAINING OF THE ADMINISTRATIVE STAFF THAT WORK AT UNIVERSITIES IN NORTH CYPRUS

In Turkish Republic of Northern Cyprus Professional Satisfaction of the administrative staff at universities is low. Until today, the solutions that revealed to solve this problem have been examined by psychological counseling and guidance unit. For this reason, the aim of the study is to emphasize the importance of in service training at universities and uphold the studies on this crucial problem. Overall, the core aim of the study is to find solutions for the high professional satisfaction of the administrative staff that work at universities and to emphasize the importance of psychological counseling and guidance unit with the importance of in service training. Qualitative and Quantitative research methods were use in this study. There were significant differences between the post-tests of the controlled and experimental group. In service training should be designed according to social, psychological, physical and professional needs of the staff and also should be   applied to the whole personnel including managers in a well-designed programme. Furthermore, the number of scientific researches should be increased and developed.

Keywords: Professional Satisfaction, in service training, administrative personnel.

Özet

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de üniversitelerde idari personellerin mesleki doyumlarının düşük oluğu gözlemlenmiştir. Bugüne kadar bu soruna getirilen çözümler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından incelenmiştir. Dolayısı ile bu çalışmada, Üniversitelerdeki Hizmet içi eğitimin önemini vurgulamak ve çalışmalara destek olmak amaçlanmaktadır. Kısacası, KKTC üniversitelerinde çalışan idari personelin mesleki doyumlarına çözüm bulmak ve PDR merkezlerinin ve hizmet içi eğitimin önemini vurgulamak araştırmanın önem noktasını oluşturmaktadır. Nicel ve nitel araştırma teknikleri iç içe kullanılmıştır. Hizmet içi eğitim alan grubun son testi ile almayan grubun son testi arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Hizmet içi eğitimin, tüm kurum personel ve müdürlerine; sosyal, psikolojik, fiizksel ve mesleki alanlarda programlandırılıp düzenli bir şekilde uygulanması, deneysel araştırmaların artırılması ve geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Mesleki Doyum, Hizmet İçi Eğitim, İdari Personel

KAYNAKLAR

Akıncı, Z. ( 2002).  Turizm sektöründe işgören iş tatminini  etkileyen faktörler: Beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama.  Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4), 1-25

Akman, Y., Kelecioglu, H., ve Bilge, F. ( 2006).  Öğretim elemanlarının iş doyumlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri.  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi 30 [2006] 11-20

Alkış, H. ( 2008).  Frederick Herzberg’in Çift Etmen (Hijyen – Motivasyon) Kuramının İşgörenin İş Tatminine Etkisi Ve Otel İşletmelerinde Bir Uygulama.  Yayımlanmış Doktora Tezi.   

Atkinson, R.L.,. Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. & Nolen-Hoeksema, S. (1999). Psikolojiye Giriş. (Y. Alogan, Çev.) İstanbul: Arkadaş Yayınevi.

Aydın B. (2005). Ergenlikten yetişkinliğe grup çalışmaları.  Ankara,  Nobel Yayın Dağıtım.

Aytaç, K., ( 2009 ). Avrupa eğitim tarihi. Ankara, Doğu Batı Yayınları.

Balkan, E., Korkmaz, A. ( 2010 ).  Uluslararası kıbrıs üniversitesi öğretim elemanlarının sosyal karşılaştırmaları ile mesleki doyumları arasındaki ilişki. KKTC

Batlaş, A.& Baltaş, Z. (1998). Stres Ve Başa Çıkma Yolları. (18. Baım), İstanbul: Remzi Kitapevi

Bardakçı, A.,  ve Serinkan, C. ( 2007). Pamukkale üniversitesi’nde çalışan öğretim elemanlarının iş tatminlerine ilişkin bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 12, Yıl 9, Haziran 2007; 152-163

Barutçugil, İ.(2004). Perfor ans yönetimi.  İstanbul, Kariyer Yayıncılık, 2004

Baş, T., Ardıç, K. (2002). Yüksek öğretimde iş tatmini ve tatminsizliği.İktisat işletme ve finans, inceleme ve araştırma, 17.yıl 72-81

Bayram, N., Aytaç, S., Gürsakal, S. ( 2007). Çalışanların iş tatmini üzerine bir araştırma.  8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya

Bilge, F., Akman, Y., Kelecioglu, H. ( 2007). Öğretim Elemanlarının İş Doyumlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32, 32-41

Bozkurt, İ., Bozkurt, Ö. ( 2008).  İş tatminini etkileyen işletme içi faktörlerin eğitim sektörü açısından değerlendirilmesine yönelik bir alan araştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 1-18

Cooton, H.G. (1990). Stress Management: An Integrated Approach to Therapy. New York: Brunner/Mazel, Inc.

Decay, J. S. & Travels, J. (1996). Human Development: across Lifespan. (3rd Edition), New York: Brown&Benchmark Publishers.

Eronat, Z. ( 2004). İşletmelerde iş tatmini ve işgücü devir hızı problemlerinin çözümünde bir faktör olarak iletişim; Kobi’lerde ampirik bir uygulama. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kuzgun, Y., Bacanlı, F. (2005).  PDR’de kullanılan ölçekler.  Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, Apraisal and Coping. New York: Behavioral Science Books.

Paksoy, M., ( 2007). Üniversitelerde akademik personelin iş memnuniyeti: Harran Üniversitesi Örneği.  Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 12, Yıl 9; 138-151

Savaşır, I., Şahin, N. H. (1997). “Bilişsel – Davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler”.  Ankara:  Özyurt Matbaacılık.

Scheier, M. F. & Carver, C. S. (1987). Dispositional Optimizim and Physical Well-being: Thenfluence of Generalized Outcome Expectancies on Healht. Jurnal of Personality, 51 (2), pp.169-210,

Şahin, N. H. (1994). Stresle Başa Çıkma: Olumlu Bir Yaklaşım. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları: 2.

Şanlı, S. ( 2006 ). Adana ilinde çalışan polislerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Türk, Ömer., ( 2008 ).  İlköğretim sınıf  öğretmenlerinin öz yeterlilikleri ve mesleki doyumlarının incelenmesi.  Yüksek lisans tezi, İstanbul.

Yelboğa, A., ( 2007 ). Bireysel demografik  değişkenlerin iş doyumu ile ilişkisinin finans sektöründe incelenmesi.  Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 1-18

Yetiş, Ü., Katkat, D., Bakıcı, Y., “Atatürk Üniversitesi Ögretim Elemanlarının İş Doyum Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler”, Ataturk Journal of Physical Education and Sport Sciences (atabe, bd) ; 42-49.

 http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/besyo/article/viewFile/1031/1030, İndirme Tarihi; 22.07.2010

Yılmaz, F. ( 2008).  Kamu kurum ve kuruluşlarında içsel motivasyon düzeyinin iş tatminine etkileri üzerine bir araştırma: Örnek olay radyo ve televizyon üst kurulu. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.

Yorulmaz, H., ( 2007).  Kariyerde iş doyumu ve plato: Kktc kamu sektöründe uygulamalı bir çalışma.  Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa.

Yalçınkaya, M. (2000).  Okul öncesi eğitim kurumlarında  örgüt iklimi ve iş doyumu. İzmir: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları.

 Kuzgun, Y., Bacanli, F. (2005) rehberlik ve psikolojik danismada kullanilan olcme araclari ve programlari dizisi 1, PDR de kullanilan olcekler, Nobel Yayin Dagitim: Ankara

http://www.ncyodak.eu/tr/yodakyasasi.htm 27 Ekim 2010 tarihinde ziyaret edilen

http://www.ncyodak.eu/tr/OYPkk.htm 27 Ekim 2010 tarihinde ziyaret edilen

http://iibf.gop.edu.tr/bolumler/isletme/k.ardic/y%C3%BCksek%20%C3%B6%C4%9Fretimde%20i%C5%9F%20tatmini%20ve%20tatminsizli%C4%9Fi.pdf, 01.07.201

http://www.msxlabs.org/forum/x-sozluk/94500-personel-personel-nedir-personel-hakkinda.html#ixzz1McPGnJm0,

 

Downloads

Published

2016-06-30

How to Cite

Sayılır, A. . (2016). KKTC ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN İDARİ PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İLE MESLEKİ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE GÖRÜŞLERİ. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 5(1), 52–60. Retrieved from https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/65

Issue

Section

Research Article