ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN EĞİTİMCİLERİN ÇOCUK İSTİSMARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Authors

  • Behiye AKACAN Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Lefke-Kıbrıs

Abstract

THE TEACHERS OPINIONS WHO WORK IN SECONDARY SCHOOL ABOUT  CHILD ABUSE

The purpose of this research, the causes of child abuse in schools which is Güzelyut in TRNC and what might be and how to prevent abuse in the schools to reduce abuse in schools in relation to the branch on what can be done is to assess their views of teachers and guidance counselors and psychological. Qualitative research methods were used to collect data. Qualitative research methods is one of the "Case Study" was based. Research, case study patterns is one of the "Integrated Single Status" is organized according to design. In this research, data collection methods as "structured interview" type was used. Branch views of teachers and guidance counselors and teachers to evaluate and interview form is used descriptive analysis technique. Psychological guides and counselors is the population of study, educators and junior high school teachers. The sample of this research, y high school teacher, working in 3 branches and 2 guidance counselors  and  x  secondary school teacher, who served 3 branch and 2 are a guide and counselor. As a result, branch schools, teachers and guidance counselors and psychological causes of child abuse, the teacher, parents and students due to personal problems and a number of opinion has emerged due to the social environment.  Schools in the prevention of child abuse research, school administration, teachers and guidance service is also required to be stated that co-operation.

Keywords: Child abuse, sexual abuse, pear abuse.

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, KKTC’in Güzelyurt ilçesinde yer alan milli eğitim bakanlığına bağlı x ortaokul ve y liselerinde ki çocuk istismarının nedenlerinin neler olabileceği, istismarın nasıl önlenebileceği ve istismarın okullarda azaltılması ile ilgili olarak neler yapılabileceği konularında branş öğretmenleri, okul  rehber öğretmenlerini ve psikolojik danışmanların görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmada verilerin toplanmasında nitel yöntemler kullanılmıştır. Araştırma, durum Çalışması desenlerinden biri olan “Bütüncül Tek Durum” desenine göre düzenlenmiştir. Bu araştırmada veri toplama yöntemleri olarak “yapılandırılmış görüşme” türü kullanılmıştır. Branş öğretmenleri ile okul rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanların görüşlerinin değerlendirilmesi amacı ile betimsel analiz tekniği ve öğretmen görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanlar  ile branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini, y lisesindeki 2 okul rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar ile 3 branş öğretmeni ve x ortaokulundaki 3 branş öğretmeni ile 2 okul rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar  oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, branş öğretmenleri ile okul  rehber öğretmenleri ve  psikolojik danışmanlar; okullarda çocuk istismarının nedenlerinin öğretmenin, ailenin ve öğrencilerin kişisel birtakım problemlerden kaynaklandığı ve de sosyal çevreden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Ayrıca okullarda çocuk istismarının önlenmesinde okul idaresinin, öğretmenlerin ve rehberlik servisinin işbirliği içinde olmasının gerekli olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, cinsel istismar, akran istismarı.

KAYNAKÇA

Aral, N. (1997).  Fiziksel istismar ve çocuk tekışık veb ofset tesisleri. Milli Eğitim Fakültesi Dergisi - Online, 22, [Online]: http://www.uludag.edu.tr  adresinden 10.12.2012 tarihinde ulaşılmıştır.                          

Atauz, S. (1991). Kitle iletişim araçlarında çocuk istismarı ve ihmali. Çocuk İstismarı ve İhmali, Çocukların Kötü Muameleden Korunması 1. Ulusal Kongresi, Gözde Repro Ofset, Ankara.

Bademci,  D. Ö. (2008). Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği’nden Klinik Psikolog.

Beyazova, U. ve Şahin, F. (2001). Çocuğun şiddetten korunma hakkı.

Milli Eğitim- Online, 151, [Online]: http://www.meb.gov.tr  adresinden 12.12.2012 tarihinde ulaşılmıştır.

Daly, M., & Wilson, M. (1980).  Discriminative parental soliciute: A biological perspective. Journal of Marriage and Family 42, 277-288.

Demir, A. H. (2001). Okulda şiddete çözüm önerisi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi,  Sayı, 2/C.

Erkman, F. (1991). Çocukların duygusal ezimi. Çocuk İstismarı ve İhmali, Çocukların Kötü Muameleden Korunması 1. Ulusal Kongresi, Gözde Repro Ofset, Ankara.

Fidan, N. (2012).  Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Gözütok, F. D. (1993). Okulda Dayak.  Ankara: Ofset Yayıncılık.

Kars, Ö. (1996). Çocuk istismarı: Nedenleri ve sonuçları. Ankara:

Koşar, N. G. (1990).  Sosyal hizmetlerde aile ve çocuk refahı alanı. Ankara: Yargıçoğlu Matbaası

Kozcu, Ş.  (1990).  Çocuk İstismarı ve İhmali. Ankara: Devran matbaası,

Polat, O. (2000). Çocuk istismarı.  Yayın no:290, İstanbul: Adli Tıp Dergisi Yayınevi.

Siefert, K. A. (1985). Social Work Treatment With Abused and Neglected Children, Charles C. Thomas P Yub, İllinois.

Tan, M. (1990). Eğitimde bedensel cezalandırma. Ankara Üniversitesi. E.B.F. Dergisi, Sayı 2.

Tan, M. (1994). “Öğretmen Adaylarının Eğitimde Dayak Konusundaki Tutumları” Dünya’da ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, İzmir I. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara.

Unicef,   (2000). Curriculum report card. Working Paper Series, Education Section, Programme Division. New York, NY: Author.

Yin, R. K. (1984). Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills, Calif: Sage Publications.

Yıldırım, A.,  &  Şimşek,  H. (2005).  Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.  Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yıldırım, A.,  & Şimşek, H. (2008).  Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.   Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

2012-12-31

How to Cite

AKACAN, B. . (2012). ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN EĞİTİMCİLERİN ÇOCUK İSTİSMARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 1(2), 37–53. Retrieved from https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/135

Issue

Section

Research Article