DETERMINATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS 'AND TEACHERS' VIEWS ON THE QUALITY OF EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION INSTITUTIONS

Authors

Abstract

Aim of this research is to determine the views of school principals and special education teachers on the quality of education provided in special education institutions in Turkish Republic of Northern Cyprus. Semi-structured interview technic as a qualitative research method was used in this research. It was aimed to obtain information about the views of the school principal and the special education teachers about the educational quality provided in the special education institutions. Interview questions of the study were formed with comprehensive literature review and expert views from special education field were received. Descriptive and content analysis were made after the data obtained in the research. Themes and sub-themes were created based on the analysis of the data. Results showed that school principals and special education teachers indicated school management, personnel qualification, physical conditions of schools, number of students in the class, individual characteristics of students, curriculum, early diagnosis and placement and guidance services are the factors which determine the quality of education. School principals provided many suggestions by expressing what they see as incomplete and stated that the quality of the education given in special education institutions can be increased with these suggestions. When teachers' views on the quality of education provided in special education institutions are analyzed, it is determined that there are many points to be developed. Many suggestions have been made about these points to be developed by teachers and it has been stated that the quality of the education given in special education institutions can be increased. The results obtained from the research were discussed in light of the literature and recommendations for future educational practices and policies were presented.

Keywords: Special education institutions, special education, school managers, teachers

REFERENCES                    

Ada, Ş. & Ercoşkun, M.H. (2009). Okul müdürlerinin klasik ve neo-klasik yönetim yaklaşımlarını uygulama biçimleri [Principals’ application style of classical and neo-classical administration approaches]. Atatürk University Journal of Social Sciences Institute, 13(2): 171-182.

Akçamete, G., Aslan, B. &  Dinçer, Ç. (2010). Uygulama öğretmenlerinin mentörlük becerilerinin değerlendirilmesi [Evaluation of practice teachers' mentoring skills]. International Teacher Training Policies and Problems Symposium, 2, 16-18.

Altınkurt, N. (2008). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri [Problems experienced in special education and rehabilitation centers and solution suggestions], Unpublished Master's Thesis, Dokuz Eylül University, Izmir.

Avcıoğlu, H. (2012). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına ilişkin görüşleri [Intellectual disability class teachers’ opinions on the use of materials]. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE)1(2), 118-133.

Aydın, B. & Şahin, R. (2002). Kaynaştırma programının uygulandığı okullardaki uygulamalarla özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinin karşılaştırılması [Comparison of the regulations in special education services with the applications in the schools where the mainstreaming program is applied], 11th Special Education Congress, 145-152, Konya: Education Publising

Babaoğlan, E. & Yılmaz, Ş. (2010). Öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimindeki yeterlilikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (2), 345-354

Dalgı, Ö. (2009). Okullarda kaynaştırma eğitimi uygulanan ve uygulanmayan okul idarecileri ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının belirlenmesi [Determining the attitudes of school administrators and teachers towards inclusive education with and without inclusive education]. Unpublished Master's Thesis, Near East University Institute of Educational Sciences Educational Management Supervision and Planning, Nicosia, North Cyprus.

Diken, İ. H. (2017). Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim [Students in need of special education and special education]. Ankara: Pegem Academy

Diken, İ. H. & Batu, S. (2010). Kaynaştırmaya giriş [Introduction to Mainstreaming]. Ankara: Pegem Academy

Doğu, M. B. (2017). Okul öncesi eğitimde sınıflarında kaynaştırma öğrencisi bulunan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar [Problems faced by teachers with inclusive students in their classes in preschool education]. Unpublished Master's Thesis, Pamukkale University, Denizli.

Ee, J. & Soh, K. C. (2005). Tecaher perceptions on what a fucctional curriculum should be for children with special needs. Nanyang Techonological Üniversity the International Journal of Special Education, 20(2) , 51-55.

Eripek, S. (2008). Özel eğitim [Special education]. Eskişehir: Anadolu University Publishing.

Gökdere, M. (2012). Sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutum, endişe ve etkileşim düzeylerinin karşılaştırılmalı incelenmesi [A comparative study of the attitudes, anxiety and interaction levels of primary school teachers and primary school teachers towards inclusive education]. Educational Sciences in Theory and Practice, 12(4), 2789-2806

Görgülü, M. (2016). Özel eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin okulu yönetme yeterlikleri [Competence of school administrators working in special education institutions]. Unpublished Master's Thesis, Yeditepe University Institute of Educational Sciences Education Management and Supervision Department. Istanbul.

Güzel, N. (2014). Kaynaştırma öğrencisi olan ilköğretim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin yaşadıkları sorunlar (Beykoz ilçesi örneği) [Problems experienced by primary education teachers who are mainstreaming students on mainstreaming education (Beykoz district example)].  Unpublished Master's Thesis, Yeditepe University, Institute of Social Sciences, Istanbul.

Kanat, H. (2015). Kaynaştırma öğrencisi olan sosyal bilgiler öğretmenlerinin yaptıkları eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerileri [Opinions and suggestions of social studies teachers who are inclusive students regarding their educational activities], Unpublished Unpublished Master's Thesis, Gazi University, Institute of Educational Sciences, Ankara.

Kargın, T., Acarlar, F. & Sucuoğlu, B. (2003). Öğretmen, yönetici ve anne-babaların kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi [Determining the opinions of teachers, administrators and parents about inclusive practices]. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 4(2), 055-076.

Kılınç, H.H., Bulut, A. & Yenen, E.T. (2016). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin okul rehberlik servisine yönelik görüşleri [Views of middle school 8th grade students about school guidance service]. Academic Social Research Journal, 4(23),65-77.

Kınık, B. (2018). Montessori temelli bireysel eğitim programının özel eğitim gereksinimi olan çocukların problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect of Montessori based individual education program on problem solving skills of children with special educational needs], Unpublished Master's Thesis, Bolu, Abant Izel Baysal University, Institute of Educational Sciences, Department of Primary Education, Preschool Education, Bolu.

Klose, L. M. (2010). Special education: A basic guide for parents. Texas State University-San Marcos. National Association of School Psychologists.

Korucu, N. (2005). Türkiye`de özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren kurumların karşılaştığı güçlüklerin analizi: Kurum sahipleri, müdür, öğretmen ve aileler açısından [Turkey in special education and rehabilitation services for analysis of the challenges facing institutions: Institutions owners, principals, teachers and parents in terms of],  Unpublished Master's Thesis, Selcuk University, Institute of Social Sciences, Konya.

Lambert, E. G., Hogan, N. L. & Jiang, S. (2008). Exploring antecedents of five types of organizational commitment among correctional staff ıt matters what you measure. Criminal Justice Policy Review, 19 (4), 466-490.

Newman, W. L. (2003). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Pearson education.

Orhan, S. & Genç, K.G. (2015). Engellilere Yönelik Ülkemizdeki Özel Eğitim Hizmet Uygulamaları ve Örnek Ülke Karşılaştırması [Special Education Service Practices in our Country for Disabled People and Comparison of Sample Countries]. Retrived from: 18.12.2018. DOI: http://dx.doi.org/10.21560/spcd.35323

Pemik, K. (2017).  Özel yetenekli öğrencilere destek olmasında verilen eğitime ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri [Opinions of school administrators and teachers regarding the education given in supporting special talented students]. Unpublished Master Thesis, Istanbul Marmara University Institute of Educational Sciences Istanbul.

Senemoğlu, N. (2013). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya [Development learning and teaching: From theory to practice]. Ankara: Yargı Publishing.

Şahin, A. (2011). Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları [Effective teacher’s attitudes according to teacher’s perceptions], Journal of Ahi Evran University Kırşehir Faculty of Education12(1), 239-259.

Talas, S., Kaya, F. & Yıldırım, N. (2016). Destek eğitim odaları ve öğretmenler üzerine betimsel bir çalışma: Tokat ili örneği [A descriptive study on resource room and teachers: Tokat sample], Journal of European Education, 6(3), 31-42.

Yanık, F. (2018). Özel eğitim öğretmenlerinin yöneticilerine yönelik algıladıkları etkili liderlik özellikleri ve okula bağlılık düzeylerinin iş motivasyonlarıyla ilişkisinin incelenmesi [Examining the relationship between special education teachers' effective leadership characteristics and school loyalty levels perceived for their administrators],  Unpublished Master's Thesis, Istanbul Kültür University Institute of Social Sciences. Istanbul.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences], Ankara: Seçkin Publishing.

Yıldırım, D. S. (2009). Özel eğitimde kullanılan alternatif programlar (Montessori yaklaşımı) [Alternative programs used in special education (The Montessori approach)], Turkish Science Research Foundation Journal of Science, 2 (1), 107-116.

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

DEMIR, Y. ., BAĞLAMA, B. ., & YIKMIŞ, A. . (2020). DETERMINATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS ’AND TEACHERS’ VIEWS ON THE QUALITY OF EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION INSTITUTIONS. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 9(1), 1–27. Retrieved from https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/11

Issue

Section

Research Article