TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN KAPATILMASININ MESLEKİ EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE ETKİLERİ

Authors

  • Nejat İRA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale-Türkiye
  • İlkay AKTAN Milli Eğitim Bakanlığı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı, Konya-Türkiye

Abstract

THE EFFECTS OF CLOSING OF TECHNICAL EDUCATION FACULTY ON VOCATIONAL TRAINING PROCESS

This research aiming to determine the effects of the closure of faculties of technical education on the process of teacher training in vocational education was carried out in the qualitative research design. This research is a qualitative case study with a holistic multi-state pattern. The sample of this study consisted of 8 Education Managers and 10 Techinal Teachers working in A and B Vocational and Technical Anatolian High Schools in Konya Karatay and Meram districts in the 2018-2019 academic year. Interview method was used as data collection technique. Based on expert opinions, an eight-question semi-structured interview form was developed. In order to increase the internal validity of the research (credibility), a conceptual framework was formed as a result of the literature review. In order to increase the external validity of the research, the research process and what has been done in this process are explained in detail. In order to solve the quality problem, the Technical Education Faculties should be reopened, the engineers and teachers should be terminated by making the necessary arrangements in order to solve the complexity. It was concluded that the coordination of Higher Education Council should be increased, school-industry cooperation should be increased, workshops and laboratories should be equipped with the latest technology, training planning should be done and teacher candidates should not be taken more than the need.

Keywords: Technical Education Faculty, Closure, Vocational Education, Teacher Training

ÖZ

Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılmasının mesleki eğitime öğretmen yetiştirme sürecine etkilerinin neler olduğunu belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nitel araştırma deseninde yürütülmüştür.  Bu araştırma bütüncül çoklu durum desenli nitel bir durum çalışmasıdır. Bu araştırmanın örneklemini 2018-2019 öğretim yılında Konya Karatay ve Meram ilçelerinde yer alan A ve B Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde çalışan 8 Eğitim Yöneticisi ve 10 Teknik Öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama tekniği olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Uzman görüşlerine dayanılarak sekiz sorulu yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Araştırmanın iç geçerliğini (inandırıcılığını) artırmak için görüşme formu geliştirilirken ilgili literatür incelemesi sonucunda konu ile ilgili kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Araştırmanın dış geçerliğini artırmak için araştırma süreci ve bu süreçte yapılanlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Araştırma genelinde, kalite sorunun çözülmesi için, Teknik Eğitim Fakülteleri tekrar açılması gerektiği, mühendis-öğretmen karmaşasına gerekli düzenlemeler yapılarak son verilmesi gerektiği, teoriden ziyade pratik eğitime ağırlık verilmesi gerektiği, öğretmen nitelikleri açısından, mesleki yeterlilik ve pedagojik formasyonun artırılması gerektiği, Milli Eğitim Bakanlığı-Yükseköğretim Kurulu koordinasyonun artırılması gerektiği,  okul-sanayi işbirliğinin  artırılması gerektiği, atölye ve laboratuvarların son teknolojiyle donatılmasının gerektiği, eğitim planlamasının yapılarak ihtiyaçtan fazla öğretmen adayının alınmaması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknik Eğitim Fakültesi, Kapatılması, Öğretmen Yetiştirme

KAYNAKÇA

 

Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Dayıoğlu, M. (2013). İstidamın ve İşgücü Piyasası Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Stratejiler. İzmir: İktisat Kongresi.

Dedeoğlu, S. (2009). Türkiye’ de Sosyal Devlet Cinsiyet Eşitliği Politikaları Ve Kadın İstihdamı. Çalışma ve Toplum Dergisi, 41-54.

Demirgil, H. (2007). Okun Yasası’nın Türkiye İçin Geçerliliğine Ait Ampirik Bir Çalışma. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 139-151.

Doğan, H. (1973). Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programlarıını Geliştirmede Analiz. Ankara.

Düzcükoğlu, H., Asiltürk, İ., & Yaşar, M. (2005). Mesleki Ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi Ve Modüler Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi. Ankara: AB Kopenhag Süreci Ve Maastricht Bildirgesi Açısından Türkiye’de Mesleki Öğretim Ve Eğitimi Bekleyen Zorluklar Uluslararası Konferansı.

Ertürk, S. (1975). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara.

Kumaş, H. (2001). İşsizliğin Psiko-Sosyal Boyutu ve Çalışma Yaşamına İlişkin Değerler Üzerindeki Etklileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34-35.

Mahiroğlu, A. (1996). Teknik Eğitim Fakültesi Meznlarını İzleme Araştırması. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Orman, M. (1983). Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim Nasıl Olmalıdır? Öneriler. Teknik Eğitimin Dünü Bugünü ve Geleceği, İstanbul, 1-19.

Özdil, İ. (1993). Eğitimsel İletişim ve Eğitim Teknolojisi. Ankara.

Palys, T. (2008). Purposive sampling. In L. M. Given (Ed.) The Sage Encyclopedia of. Qualitative Research

Methods. (Vol.2). Sage: Los Angeles, pp. 697-8.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Yin, R. K. (2012) Applications of case study research (Third Ed.). London: Sage Publications Ltd.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

İRA, N. ., & AKTAN, İlkay . (2018). TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN KAPATILMASININ MESLEKİ EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE ETKİLERİ. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432, 7(2), 1–13. Retrieved from https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/42

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)